Helsepersonell

Helsepersonell etterlyser verktøy for å arbeide med helsefremming og rehabilitering i kommunene.

Kroppskunnskaping er et pedagogiske helsetilbud med tilhørende verktøy som gjør at brukere får støtte og nye verktøy til å mestre en livssituasjon med langvarige helseplager. .

Helsetilbudet kan anvendes uavhengig av diagnoser og passer for både menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Fokus er mestring og helse. Konsept Kroppskunnskaping har likhetstrekk med andre helsetilbud slik som for eksempel: ”Et friskere liv” og ”Livsstyrketrening”, men det er avgjørende forskjeller mellom tilbudene. Helt kort kan nevnes at i helsetilbudet KK er hovedfokuset det enkelte menneskes helsefremmende prosess og ressurser. Tilbudet handler altså ikke om å lære brukerne en metode, men å invitere til å oppdage egne helsefremmende ressurser og å arbeide systematisk med å utnytte ressursene. For å gjøre dette, vektlegges aktivt engasjement, åpen dialog, bruk av dagbok, og bevegelse for å fremme sirkulasjon og funksjon.

Prosessmodellen for Kroppskunnskaping fungerer som ramme for tilbudet. Prosessmodellen er grunnlagt i pasienterfaringer, - og anvendes til å hjelpe nye brukere slik at helsetilbudet både er grunnlagt i og forutsetter brukermedvirkning. Gjennom arbeidet med prosessen Kroppskunnskaping, får deltagerne mulighet til å bli kjent med egne tålegrenser for aktivitet,  tålegrenser for faktorer i fysiske miljø og tålegrenser for sosiale relasjoner. Ikke minst får de mulighet til å bli klar over sine sterke sider og hvordan de kan anvende egne strategier og løsninger.

Fokus flyttes altså fra sykdommen, og fra helsepersonellets metoder – til pasientens, brukerens og klientens helsefremmede prosess og deres iboende ressurser, kunnskaper og krefter til å forebygge, håndtere plager, fremme helse og komme i aktivitet.

Brukernes engasjement i anvendelsen av prosessmodellen for Kroppskunnskaping gjør det mulig å arbeide konkret med helsefremming, og brukermedvirkning. Helsepersonell har en veilederfunksjon  og klientene, støttes og utfordres i å ta tak i sin egen situasjon og studere hva som bidrar til at de fungerer godt i sin livssituasjon. Les mer i nyhetsbrev 2011201220132014, 20152016 og 2017.

Opplegget forutsetter endringer i roller og relasjoner. Helsepersonell eller helsepedagoger som ønsker å iverksette tilbudet, må gjennomføre videreutdanning. En veileder (bok som beskriver tilbudet) er utviklet, og tilgangen til denne er knyttet til studiemodulen. Opplæring leveres av Helseforskning og Dialog (H&D). Studiet er foreløpig på vent, men arbeid er satt i gang for kunne tilby studiet som en kombinasjon av et nettbasert studie og samlinger med trening i å lede grupper i tilbudet.