Forskning

Forskningen og utviklingen av konsept Kroppskunnskaping har foregått i flere forskningsprosjekter siden 2003 og pågår fortsatt. Forskningsprosjektene

Se nyhetsbrev 2011201220132014, 20152016 og 2017 som beskriver utviklingen og publikasjoner som dokumenterer resultatene. Dr. polit Kristin Heggdal som leder forskningen om Kroppskunnskaping, deltar i forskningsgruppe ved Universitetet i Stavanger innen forskningsområdet: Health promotion in long-term illness. 

Grunnlaget for konseptet er teorien og modellen Kroppskunnskaping, som er presentert i Heggdals doktoravhandling fra 2003 og i boken: Kroppskunnskaping – pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser (Gyldendal Akademisk 2008). Her utdypes teorien og modellen i forhold til teorier om kropp, helse og sykdom, salutogenese og recovery og nyere forskning Boken er oversatt til tysk og utgitt i Sveits av Huber Verlag (2012). Boken blir nå revidert og oversatt til engelsk.

Prosessmodellen for Kroppskunnskaping anvendes som ramme for et nytt helsetilbud som innebærer at brukeres ressurser til å håndtere helseplager styrkes over tid. Forskningsresultatene viser at det nye tilbudet fungerer godt som helsefremmende tiltak uavhengig av diagnose, kjønn og alder (voksne). Tilbudet egner seg både som helsefremmende tiltak og mestringskurs i kommunene, og som tilretteleggingstiltak innen arbeidsrettet rehabilitering. Konseptet egner seg også som mestringskurs i lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten, som individuelt poliklinisk oppfølgingsprogram, og som rehabiliteringstiltak. Se publikasjoner og omtale.

I 2015 ble helsetilbudet Kroppskunnskaping innført som et fast helsetilbud i Gjøvik kommune.

Planen er å implementere konsept Kroppskunnskaping om oppfølgende tiltak (hjemmerehabilitering) i flere kommuner, spesielt med tanke på aktivitet og arbeid som resultatmål. I 2018-2019 vil helsetilbudet bli introdusert og testet i en internasjonal sammenheng.